adwokat prawo pracy wrocław

Nazywam się Iwo Klisz. Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie pracy.
Razem z moim zespołem pomogłem już dziesiątkom pracodawców w rozwiązywaniu kwestii pracowniczych zarówno na poziomie organizacyjnym jak i w postępowaniach sądowych.

Wspieraliśmy także setki pracowników walcząc o ich prawa przed sądem pracy. ​

Adwokat i prawnik we Wrocławiu - Wypowiedzenie umowy o pracę - Klisz i wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 669 221 900

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 669 452 900

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 669 221 900

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Zapraszam na mój kanał You Tube

adwokat prawo pracy
prawo pracy wrocław
adwokat wrocław

Pomoc dla Pracodawców

adwokat prawo pracy

Pobierz darmowy poradnik dla Pracodawców

Kiedy należy się odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę?

Blog adwokata Iwo Klisz, specjalisty z zakresu prawa pracy,wspólnika zarządzającego w Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk

Odprawa pieniężna a odszkodowanie z tytułu zwolnienia?

Czy pracownik, którego stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy przez pracodawcę przysługuje odszkodowanie czy odprawa pieniężna? A może jedno i drugie – czyli trzy krotność wynagrodzenia z tytułu odprawy pieniężnej i trzykrotność wynagrodzenia jako odszkodowanie za wypowiedzenie umowy?

Czy w wyniku jednego błędu pracodawcy zwalniany pracownik otrzyma wynagrodzenie za pół roku nie pracując ani jednego dnia? Tak, to możliwe.

W tym artykule wyjaśnię Ci

 • Kiedy pracownikowi należy się odprawa pieniężna przy zwolnieniu z pracy, a także jaka wysokość odprawy i jakie są zasady jej opodatkowania
 • Czy można jednocześnie domagać się odszkodowania i odprawy po zwolnieniu?
 • Czy wypłata odprawy należy się tylko w ramach grupowego zwolnienia?
 • Czy pracownik może liczyć na odprawę w przypadku wykonywania umowy zlecenia lub umowy o dzieło?
 • Czy pracodawca może zostać zmuszony wypłacać odprawy pieniężne, kiedy rozwiązuje umowy za porozumieniem stron?
 • Czy są przypadki, w których odprawę pieniężną trzeba zapłacić w przypadku wręczenia pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego?
 • W jakim terminie zwolniony pracownik powinien otrzymać odprawę pieniężną?

Musisz jednak wiedzieć, że kodeks pracy przewiduje kilka rodzajów odpraw (np. odprawa emerytalna, z tytułu niezdolności do pracy czy odprawa pośmiertna dla osoby, która jest uprawniona do uzyskania renty rodzinnej).

Jednak ten artykuł dotyczy tylko odprawy przysługującej przy zwolnieniu pracownika, dlatego jeżeli interesuje Cię jak ustalić wysokość odprawy pośmiertnej, poszukaj informacji w innym miejscu.

Kiedy przysługuje odprawa pieniężna przy zwolnieniu z pracy?

Wypłata odprawy pieniężnej jest możliwa:

 • osobom zatrudniony u danego pracodawcy w oparciu o umowę o pracę
 • tylko u określonego typu pracodawcy (nie dotyczy sytuacji, w której pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników),
 • w sytuacji, w której do rozwiązania stosunku pracy doszło z przyczyn niedotyczących pracowników.

Pamiętaj, że wysokość odprawy pieniężnej zależy od stażu pracy danego pracownika, ale prawo do niej ma każdy pracownik spełniający powyższe warunki bez względu na długość okresu zatrudnienia. Staż pracy sam w sobie nie jest warunkiem nabycia praw do odprawy pieniężnej.

Odprawa przy zwolnieniu – czy tylko dla pracownika?

Pierwszym warunkiem nabycia odprawy pieniężnej jest posiadanie statusu pracownika.

Odprawa przy zwolnieniu nie przysługuje w przypadku zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych (jeżeli pracownik pracował na umowy zlecenia lub o dzieło to nie otrzyma odprawy).

Istnieje jednak możliwość, żeby taki pracownik wystąpił do sądu pracy z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy i jednocześnie o zapłatę odprawy pieniężnej jak dla pracownika. Będzie tak w sytuacji, kiedy pracodawca miał na celu obejście przywilejów pracownika przewidywanych przez kodeks pracy i celowo zawierał umowy zlecenia lub o dzieło zamiast umów o pracę.

Więcej na ten temat: Jak żądać ustalenia istnienia stosunku pracy?

Odpowiednia ilość pracowników w danym zakładzie pracy warunkiem nabycia odprawy.

Odprawę zapłaci tylko taki pracodawca, który zatrudnia określoną liczbą pracowników. Tylko taki podmiot podlega pod ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Pracodawca zatrudniający mniej mniej niż 20 osób na umowę o pracę, to nie będzie musiał wypłacić odprawy, nawet jeżeli zwalnia pracownika z przyczyn leżących po swojej stronie.

Odprawa przy zwolnieniu z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Kolejnym istotnym warunkiem jest to, który umożliwia wystąpienie z żądaniem zapłaty odprawy jest to, aby do ustania stosunku pracy, doszło wyłącznie za sprawą okoliczność niezależnych od pracownika (np. z przyczyn organizacyjnych, technicznych, problemów ekonomicznych, likwidacji stanowiska pracy czy wręcz likwidacji pracodawcy lub ogłoszenie upadłości).

Szczególnie istotne jest słowo „wyłącznie”.

Odprawa przy zwolnieniu nie przysługuje pracownikom zwalnianym z kilku powodów, spośród których niektóre zależały od pracownika.

Dla przykładu, jeśli dochodzi do likwidacji stanowiska pracy, ale jednocześnie od pewnego czasu pracodawca nie był zadowolony z pracownika, dyscyplinował go, wprowadził plan naprawczy, przyjmował wiele skarg na pracownika od klientów czy przełożonych itp. to pracownik może nie otrzymać odprawy.

Z reguły właśnie w takich sytuacjach dochodzi do sporów sądowych. Nie zawsze zarzuty pracodawcy są przecież słuszne. Bywa i tak, że są one formułowane tylko po to, żeby uniknąć zapłaty odprawy. To czy w danym przypadku pracownik otrzyma odprawę będzie zależało od oceny konkretnego przypadku przez sąd.

Możesz dowiedzieć się więcej na ten temat czytając:

Odprawa po zwolnieniu kiedy pracownik sam się zwalnia?

Chciałbym Ci też zwrócić uwagę na bardzo ciekawy przykład sytuacji, w której pracownikowi należy się odprawa po zwolnieniu. Mało kto wie o takiej możliwości,  a muszę Ci się przyznać, że mimo, iż prowadziłem dziesiątki spraw sądowych o zapłatę odprawy, przez pewien czas również nie dostrzegałem tej możliwości. To tylko dowód na to, uczymy się przez całe życie i nikt nie jest tak dobry w swojej pracy, żeby nie mógł być jeszcze lepszy.

Chodzi o sytuację, w której to pracownik rozwiązuje umowę o pracę z tego powodu, że pracodawca dopuszcza się  ciężkiego naruszenia swoich podstawowych obowiązków (np. nie wypłaca pracownikowi na czas wynagrodzenia).

Jeśli jest to wyłączny powód rozwiązania umowy, to przecież nie jest on zależny od pracownika, zatem warunek wypłaty odprawy zostaje spełniony.

Więcej

Czy odprawa pieniężna przysługuje tylko w czasie zwolnień grupowych? Odprawa przy zwolnieniu indywidualnym.

Dobra wiadomość jest taka, że możliwość dochodzenia odprawy nie jest uzależniona od udziału pracownika w zwolnieniach grupowych.

Do zwolnień grupowych zaliczamy sytuację, w której w określonym okresie czasu dochodzi do rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników określonej w ustawie liczbie pracowników.

Jednak nie ma to żadnego znaczenia dla obowiązku wypłaty odprawy. Będzie ona należna nawet wówczas, gdy pracodawca zwolnił tylko jednego pracownika. Istotne jest tylko to, żeby pracodawca zatrudniał określoną ilość osób (nie mniej niż 20), a przyczyny rozwiązania umowy nie dotyczyły pracownika.

Czy sposób rozwiązania umowy o pracę ma wpływ na wypłatę odprawy z ustawy o zwolnieniach grupowych?

Co do zasady, po zwolnieniu pracownika odprawa należy się tylko wtedy, kiedy stosunek pracy zostaje rozwiązany w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcy.

Od tej zasady jest jednak wyjątek.

Jeśli pozostają spełnione podstawowe warunki wypłaty odprawy, a umowa o pracę została rozwiązania na mocy porozumienia stron, to w pewnych sytuacjach także przysługuje odprawa pieniężna.

Chodzi o przypadek, gdy porozumienie stron zostało zawarte z inicjatywy pracodawcy. Czyli jeśli to pracodawca zabiegał o możliwość rozwiązania umowy w tym trybie, a pracownik jedynie wyraził zgodę, to ma prawo do odprawy.

Jak uzyskać odprawę przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron?

W takim wypadku doradzałbym pracownikowi, żeby ta okoliczność została wskazana w treści porozumienia stron. Tzn. żeby strony podpisując porozumienie zaznaczyły w nim (np. w preambule), że jest ono wynikiem propozycji złożonej przez pracodawcę. Z reguły kiedy ja redaguje takie postanowienie i występuję po stronie pracownika żądam wpisania, że strony uznają prawo do zapłaty odprawy za bezsporne i od razu określam termin jej płatności.

Co oczywiste, kiedy stoję po stronie pracodawcy unikam takich zapisów i pracownik musi się naprawdę mocno postarać, żeby mnie przekonać do ich wprowadzenia. No cóż… na tym polega praca adwokata, żeby dbać o interesy swojego Klienta. Mam nadzieję, że to rozumiesz.

Wyjaśniłem Ci, że odprawa może przysługiwać w sytuacji, kiedy pracownik został zwolniony za wypowiedzeniem, strony podpisały porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę, a nawet wówczas gdy to pracownik rozwiązał umowę o pracę z winy pracodawcy.

A co z odprawa kiedy pracownik został zwolniony bez wypowiedzenia? To zależy…

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że często pracodawcy próbują uniknąć konieczności wypłaty odprawy podając (niezgodnie z prawdą), że przyczyny zwolnienia pozostają po stronie pracownika. Bywa, że umowę o pracę rozwiązują nawet w trybie dyscyplinarnym.

W takim wypadku pracownik stoi przed dwoma problemami. W pierwszej kolejności musi w toku procesu sądowego wykazać, że wskazana mu przez pracodawcę przyczyna rozwiązania stosunku pracy była nieprawdziwa. W drugiej kolejności musi udowodnić, że wyłączne przyczyny zwolnienia nie dotyczyły pracownika.

Czyli jeśli odwołanie pracownika od dyscyplinarnego wypowiedzenia umowy zostanie uwzględnione przez Sąd Pracy i jednoczenie okaże się, że wyłączne przyczyny zwolnienia pozostawały po stronie pracodawcy, to pracownik, którego umowa o pracę została rozwiązana może domagać się wypłaty odprawy.

Podwójny problem, to zarazem podwójna wygrana pracownika. W powyżej wskazanym wypadku pracownik może uzyskać zarówno odszkodowanie jak i odprawę. Łączna kwota obu tych świadczeń może wynieść nawet 6 miesięcznych wynagrodzeń pracownika.

W przypadku jednoczesnego prowadzenia sprawy kwestionującej bezprawne zwolnienie i żądania wypłaty odprawy należy uważać. W przypadku wyboru złej strategii pracownik może przegrać sprawę o odprawę albo będzie musiał zwrócić otrzymaną już od pracodawcy odprawę.

Więcej tutaj: Odwołanie od wypowiedzenia, a zwrot odprawy.

Jeśli jednak pracownik został słusznie zwolniony bez wypowiedzenia, to nie dostanie odprawy.

Odprawa a wypowiedzenie warunków pracy i płacy (wypowiedzenie zmieniające)

Czy odprawa należy się w przypadku wypowiedzenia zmieniającego? Czy zawsze? A jeśli nie zawsze, to kiedy?

Wiesz co?

Ten wpis i tak jest już za długi. Dlatego jeśli Cię to zagadnienie jakoś szczególnie interesuje, to napisałem o tym kolejny artykuł.

Jeśli nie, to czytaj dalej, bo zaraz będziemy mówić o pieniądzach!

Obiecany artykuł: Odprawa a wypowiedzenie zmieniające

Wysokość odprawy pieniężnej

Ustawa o zwolnieniach grupowych przewiduje, że wysokość odprawy zależy od stażu pracy danego pracownika u pracodawcy i powinna zostać wypłacona w wysokości:

 1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
 2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
 3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Odprawa pieniężna nie może jednak przekraczać kwoty 15 – krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Co ciekawe od odprawy nie pobiera się składek na Zus, więc tak naprawdę pracownik otrzyma nieco więcej niż wynosiło jego wynagrodzenie miesięczne netto.

Jaka przysługuje wysokość odprawy pracownikowi z przerywanym stażem pracy?

Czy do stażu zakładowego pracownika wlicza się wszystkie okresy zatrudniony u danego pracodawcy? Niestety nie. Liczy się tylko aktualny staż pracy. Czyli jeżeli pracownik pracował przez 10 lat, potem się zwolnił i po paru latach wrócił do poprzedniego pracodawcy gdzie przepracował 1,5 roku, to w takim przypadku przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Inaczej jest w sytuacji, kiedy zmiana pracodawcy nastąpiła w ramach przejścia zakładu pracy (to tak specjalna procedura przewidziana przez kodeks pracy). W takiej sytuacji wlicza się pracownikowi staż pracy u poprzedniego pracodawcy.

Kiedy pracownik powinien otrzymać odprawę i co robić, kiedy pracodawca odmawia zapłaty?

Odprawa powinna zostać wypłacona w dniu rozwiązania stosunku pracy (tj. ostatnim dniu obowiązywania umowy o pracę), względnie według obowiązujących pracodawcę zasad wypłaty wynagrodzenia.

Jeśli pracodawca odmawia wypłaty odprawy pracownik może wystosować pisemne wezwanie do zapłaty. Jeśli to nie pomoże warto podjąć kroki na drodze sądowej.

O tym jeszcze tutaj nie napisałem, a jest ważne

adwokat prawo pracy wrocław

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty?
Zadzwoń do mnie: 695 560 425

Zapraszam na mój Kanał na YouTube!