adwokat prawo pracy wrocław

Nazywam się Iwo Klisz. Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie pracy.
Razem z moim zespołem pomogłem już dziesiątkom pracodawców w rozwiązywaniu kwestii pracowniczych zarówno na poziomie organizacyjnym jak i w postępowaniach sądowych.

Wspieraliśmy także setki pracowników walcząc o ich prawa przed sądem pracy. ​

Adwokat i prawnik we Wrocławiu - Wypowiedzenie umowy o pracę - Klisz i wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel.697 945 000

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4
tel. 697 945 000

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 697 945 000

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

strona www:

Więcej o nas: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Zapraszam na mój kanał You Tube

adwokat prawo pracy
prawo pracy wrocław
adwokat wrocław

Pomoc dla Pracodawców

adwokat prawo pracy

Pobierz darmowy poradnik dla Pracodawców

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Blog adwokata Iwo Klisz, specjalisty z zakresu prawa pracy,wspólnika zarządzającego w Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk

wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Wypowiedzenie zmieniające, a porozumienie zmieniające

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy (wypowiedzenie zmieniające), jak i porozumienie zmieniające to sposoby zmiany treści umowy o pracę.

Zawierając umowę o pracę pracodawca ustala z pracownikiem rodzaj wykonywania pracy (stanowisko), miejsce wykonywania pracy, wysokość wynagrodzenia itp. Wszelkie zmiany tych warunków mogą nastąpić albo na podstawie porozumienia zmieniającego, które działa podobnie jak aneks do umowy o pracę albo na podstawie wypowiedzenia zmieniającego (zwanego również wypowiedzeniem warunków pracy i płacy).

W pierwszym przypadku do zmiany umowy o pracę potrzebna jest zgoda obu stron, a także – z reguły – przygotowanie odpowiedniego dokumentu i podpisaniu go przez pracownika i pracodawcę.

W wyjątkowych wypadkach do zmiany warunków pracy i płacy może dojść przez tzw. czynności dorozumiane, czyli bez podpisywania żadnych dokumentów. Będzie tak w wypadku, gdy warunki pracy ulegają zmianie (np. pracownik otrzymuje dodatkowy składnik wynagrodzenia), a obie strony akceptują ten stan rzeczy. Dzieje się tak szczególnie w sytuacji, kiedy zmiana warunków pracy i płacy jest korzystna dla pracownika.

Zasady postępowania w przypadku wypowiedzenia zmieniającego (wypowiedzenia warunków pracy i płacy) są podobne do procedury wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Pracodawca nie musi pytać pracownika o zgodę na nowe warunki pracy i płacy. Sam podejmuje i komunikuje pracownikowi decyzję o wypowiedzeniu dotychczasowych warunków umowy o pracę i jednocześnie składa mu propozycję nowych (najczęściej mniej korzystnych). To od pracownika zależy co się będzie działo dalej.

Więcej: Kiedy potrzebne jest wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Zauważ, że pracownik nie może skorzystać z procedury wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Jego możliwości działania kończą się na propozycji zawarcia porozumienia zmieniającego. Gdy pracodawca odmówi, pracownik może kontynuować pracę na dotychczasowych warunkach, albo się zwolnić.

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy – konsekwencje

Kiedy następuje wypowiedzenie warunków umowy o pracę tym samym rozpoczyna się pewna procedura, która może zakończyć się na dwa sposoby: albo skutecznym wejściem w życie propozycji pracodawcy, albo rozwiązaniem umowy o pracę.

Wybór dalszej drogi zależy od pracownika. Odmowa przyjęcia zaproponowanych warunków powoduje rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia.

Jeśli pracownik przyjmie propozycję pracodawcy zmiana warunków pracy i płacy wchodzi w życie po upływie okresu wypowiedzenia. Pracodawca ma jednak pewną furtkę, która pozwala mu wprowadzić nowe warunki z dnia na dzień – tj. może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy na okres do 3 miesięcy.

Zobacz więcej:

Jak widzisz wypowiedzenie warunków umowy o pracę ma poważne konsekwencje do utraty pracy włącznie.

Jednak to nie jest tak, że pracownik jest całkiem bezbronny i zdany tylko na łaskę i niełaskę pracodawcy. Możesz bronić się przed wypowiedzeniem zmieniającym warunki pracy. Wyjaśnię Ci jak to zrobić, jednak pozwól, że najpierw dopowiem jeszcze kilka rzeczy o tym jak przyjąć i odrzucić wypowiedzenie zmieniające.

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy – jak przyjąć i jak odrzucić?

Pierwsza i bardzo istotna wiadomość jest taka, że nie musisz decydować od razu. Nie jest tak, że otrzymujesz papier od pracodawcy i masz natychmiast zdecydować co dalej.

Na podjęcie decyzji co dalej masz naprawdę dużo czasu. Swoje stanowisko musisz przedstawić pracodawcy najpóźniej w połowie przysługującego Ci okresu wypowiedzenia. Zatem (pomijając umowę na okres próbny) masz na podjęcie decyzji minimum tydzień, a maksymalnie nawet 1,5 miesiąca. Wszystko zależy od długości przysługującego Ci okresu wypowiedzenia (powyżej podałem link do tekstu, na podstawie którego ustalisz ten okres).

W treści pisma zawierającego wypowiedzenie warunków umowy o pracę pracodawca musi dokładnie poinformować Cię ile masz czasu na decyzję. Jeśli tego nie zrobi, masz czas do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia.

Pamiętaj, że brak jakiejkolwiek reakcji z Twojej strony w wymaganym terminie oznacza, że wyraziłeś zgodę na nowe warunki pracy i płacy.

Dlatego, jeśli jesteś zdecydowany nie przyjmować oferty pracodawcy postaraj się mieć dowód, że odmówiłeś. Najlepiej odpowiedź pracodawcy pisemnie i postaraj się o zachowanie dowodu doręczenia pracodawcy odpowiedniego pisma (może być pieczęć sekretariatu, potwierdzająca odbiór i datę parafa czy podpis pracodawcy lub dowód wysyłki listem poleconym).

Jak się zachować, kiedy pracodawca wręcza wypowiedzenie zmieniające?

Skutek, jaki wywoła wypowiedzenie warunków pracy i płacy (tzw. wypowiedzenie zmieniające) zależy od zachowania pracownika. Należy pamiętać, że pracownik na podjęcie odpowiednich kroków ma zakreślone ściśle określone terminy.

1. Pracownik może odmówić przyjęcia zaproponowanych warunków, co w konsekwencji doprowadzi do rozwiązania umowy o pracę. Na złożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków pracownik ma czas do upływu połowy okresu wypowiedzenia.

2. Pracownik może odmówić przyjęcia propozycji pracodawcy (w terminie wskazanym w pkt. 1) oraz jednocześnie odwołać się do Sądu Pracy żądając uznania bezskuteczności wypowiedzenia zmieniającego lub przywrócenia do pracy. Z odwołaniem pracownik może wystąpić w terminie 7 dni od chwili otrzymania wypowiedzenia. Pozytywne dla pracownika rozstrzygnięcie Sądu Pracy spowoduje przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich warunkach, jednak w czasie trwania postępowania umowa o pracę – po upływie okresu wypowiedzenia ulegnie rozwiązaniu i pracownik do czasu uprawomocnienia się wyroku nie będzie miał pracy i nie otrzyma wynagrodzenia (na żądanie pracownika sąd pracy może zasądzić mu wynagrodzenie za okres, w którym pozostawał bez pracy, jednak za okres nie dłuższy niż za 2 miesiące, a jeśli okres wypowiedzenia trwał 3 miesiące, to nie więcej niż za miesiąc)

3. Pracownik może odwołać się od wypowiedzenia zmieniającego do Sąd Pracy (termin 21 dni) i jednocześnie nie odmawiać przyjęcia nowych warunków zaproponowanych przez pracodawcę. W takim wypadku po upływie okresu wypowiedzenia pracownika obowiązują nowe warunki, jednak Sąd Pracy może w wyroku orzec przywrócenie poprzednich warunków pracy i płacy. Różnica w stosunku do sytuacji opisanej w pkt. 2 jest taka, że przez czas trwania postępowania sądowego pracownik nadal świadczy pracę, ale po upływie okresu wypowiedzenia, robi to na zmienionych warunkach.

4. Pracownik może odmówić przyjęcia nowych warunków pracy (do czasu upływu polowy okresu wypowiedzenia) oraz wystąpić do Sądu Pracy z żądaniem wypłaty odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres od dwóch tygodni do trzech miesięcy, jednak nie niższym niż za okres wypowiedzenia (w terminie 7 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia).

Należy pamiętać, że wystąpienie do sądy pracy jest niezależne od odmowy przyjęcia nowych warunków pracy lub zgody na ich przyjęcie tzn.:

  1. samo skierowanie powództwa przeciwko pracodawcy nie oznacza, że pracownik nie zgadza się na zaproponowane mu warunki,
  2. przyjęcie zaproponowanych warunków nie pozbawia pracownika możliwości kwestionowania wypowiedzenia zmieniającego przed sądem.

Wypowiedzenie zmieniające – środki obrony pracownika

Przed wypowiedzeniem warunków pracy i płacy masz podobną ochronę, jak w przypadku zwykłego wypowiedzenia umowy o pracę. Pewne elementy się różnią, ale o tym opowiem Ci w innym tekście (na końcu artykułu będzie link)

Mówiąc o porównywalnej ochronie mam na myśli przede wszystkim to, że od wypowiedzenia warunków pracy i płacy również możesz złożyć odwołanie (pozew) do sądu pracy. Możesz żądać uznania bezskuteczności takiego wypowiedzenia lub powrotu do stanu z przed zmiany warunków pracy i płacy (przywrócenia poprzednich warunków). Jeśli umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu możesz żądać, aby sąd przywrócił Cię do pracy na poprzednich warunkach albo zasądził na Twoją rzecz odszkodowanie.

Więcej:

Warto skierować sprawę do sądu wówczas, gdy pracodawca naruszył przepisy prawa pracy przy wypowiedzeniu warunków umowy o pracę. Chodzi o naruszenie procedury czyli np. gdy w przypadku pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony pracodawca nie przeprowadził konsultacji z reprezentującą Cię organizacją związkową albo nie wskazał w treści wypowiedzenia zmieniającego przyczyny swojej decyzji (tak – wypowiedzenie warunków pracy i płacy musi być uzasadnione – przynajmniej w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony).

Może też się zdarzyć, że pracodawca złożył wypowiedzenie zmieniające pracownikowi, który podlegał szczególnej ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę (np. pracownicy w ciąży lub czasie urlopu macierzyńskiego, w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy itp.). Wypowiedzenie warunków pracy i płacy takim pracownikom jest dopuszczalne tylko wyjątkowo.

Podobnie będzie w wypadku, gdy podana przez pracodawcę przyczyna wypowiedzenia jest nieprawdziwa (szczególnie częstym przypadkiem jest pozorna likwidacja stanowiska pracy).

Kiedy wypowiedzenie warunków pracy i płacy jest nieuzasadnione?

Wypowiedzenie zmieniające powinno wskazywać rzeczywistą, konkretną i zrozumiałą dla pracownika przyczynę decyzji pracodawcy. Sposób wskazania tej przyczyny powinien umożliwić pracownikowi zrozumienie motywów działania pracodawcy. Dzięki temu pracownik będzie mógł stwierdzić, czy działanie pracodawcy było uzasadnione, czy też powinien wystąpić do Sądu Pracy z odwołaniem od wypowiedzenia zmieniającego.

Ponieważ do wypowiedzenia warunków pracy i płacy stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę (wypowiedzeniu definitywnym) przyjmuje się, że jeśli konkretna przyczyna będzie usprawiedliwiać wypowiedzenie definitywne, to również będzie uzasadnioną podstawą wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

Stosunkowo skomplikowane zasady dotyczące wypowiedzenia zmieniającego, a także fakt, że w pewnych warunkach może ono przekształcić się w wypowiedzenie definitywne sprawia, że pracodawcy często wykorzystują je w celu zwolnienia pracownika.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wykształcił się pogląd, że należy uznać za bezprawne wypowiedzenie zmieniające, w którym pracodawca proponuje warunki zatrudnienia zupełnie niedopasowane do kwalifikacji i umiejętności danego pracownika. Dotyczy to sytuacji, w której u pracodawcy istniały warunki do zatrudnienia pracownika na bardziej odpowiednich warunkach.

Przyjmuje się bowiem, że pracodawca celowo proponuje takie warunki, żeby pracownik nie zgodził się na ich przyjęcie, a tym samym doprowadził do rozwiązania umowy o pracę.

W przypadku otrzymania takiego wypowiedzenia pracownik może odwołać się do Sądu Pracy z żądaniem uznania go za bezskuteczne lub przywrócenia poprzednich warunków pracy i płacy bądź wnosząc o zasądzenie odszkodowania.

Należy przypomnieć, że niezależnie od tego, czy pracownik wystąpił do Sądu Pracy, nie może zapomnieć o złożeniu pracodawcy odpowiedniego oświadczenia o nieprzyjęciu nowych warunków. W przeciwnym razie po upływie okresu wypowiedzenia zaczną obowiązywać go nowe zaproponowane przez pracodawcę warunki pracy i płacy.

Na kilka ciekawych informacji dotyczących odwołania od wypowiedzenia warunków pracy i płacy do sądu pracy możesz znaleźć w innych tekstach. Przeczytaj, bo naprawdę warto.

Więcej:

 

Kiedy wypowiedzenie warunków pracy i płacy jest nieskuteczne?

Na zakończenie chciałem zwrócić Twoją uwagę na dwie rzeczy.

Po pierwsze wypowiedzenie warunków pracy i płacy musi nastąpić – podobnie jak w przypadku wypowiedzenia umowy o prace – na piśmie. Jednak konsekwencje naruszenia tego obowiązku przez pracodawcę są inne.

W przypadku zwykłego wypowiedzenia umowy o pracę złożonego bez zachowania formy pisemnej, wypowiedzenie jest ważne i skuteczne, jednak pracownik może je podważyć w sądzie pracy.

Tymczasem w przypadku wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy, brak formy pisemnej oznacza, że w ogóle nie doszło do wypowiedzenia i żadna zmiana warunków pracy nie nastąpi. Wówczas pracownik winien żądać od pracodawcy dopuszczenia do pracy na poprzednich warunkach.

Podobnie, do wypowiedzenia zmieniającego nie dojdzie, jeśli pracodawca ograniczy się jedynie do wypowiedzenia poprzednich warunków bez zaproponowania nowych.

Np. wypowie zasady przyznawania pracownikowi premii, ale nie wskaże nowych zasad, jakie mają obowiązywać (choćby wg nowych zasad premii miało w ogóle nie być pracodawca powinien to wskazać). Zaniechanie tego obowiązku również spowoduje, że wypowiedzenie warunków umowy o pracę będzie nieskuteczne. W naszym wypadku oznacza to, że pracownik będzie miał prawo żądać wypłaty premii.

adwokat prawo pracy wrocław

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty?
Zadzwoń do mnie: 695 560 425

Zapraszam na mój Kanał na YouTube!