adwokat prawo pracy wrocław

Nazywam się Iwo Klisz. Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie pracy.
Razem z moim zespołem pomogłem już dziesiątkom pracodawców w rozwiązywaniu kwestii pracowniczych zarówno na poziomie organizacyjnym jak i w postępowaniach sądowych.

Wspieraliśmy także setki pracowników walcząc o ich prawa przed sądem pracy. ​

Adwokat i prawnik we Wrocławiu - Wypowiedzenie umowy o pracę - Klisz i wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel.697 945 000

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4
tel. 697 945 000

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 697 945 000

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

strona www:

Więcej o nas: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Zapraszam na mój kanał You Tube

adwokat prawo pracy
prawo pracy wrocław
adwokat wrocław

Pomoc dla Pracodawców

adwokat prawo pracy

Pobierz darmowy poradnik dla Pracodawców

Wszystko o Okresach Wypowiedzenia Umów o Pracę

Blog adwokata Iwo Klisz, specjalisty z zakresu prawa pracy,wspólnika zarządzającego w Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk

okres wypowiedzenia umowy o pracę

Złożenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę (czyli z reguły przekazanie dokumentu, z którego wynika chęć rozwiązania stosunku pracy) nie prowadzi automatycznie do rozwiązania umowy o pracę. Umowa rozwiązuje się ale dopiero po upływie okresu wypowiedzenia. Dotyczy to zarówno sytuacji, w której wypowiedzenie złożył pracodawca a także, kiedy zrobił to pracownik.

Co to jest okres wypowiedzenia?

W okresie wypowiedzenia strony mają co do zasady takie same obowiązki jak w trakcie obowiązywania umowy o pracę. Oznacza to, że pracownik musi w tym okresie wykonywać pracę, natomiast pracodawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia. Oczywiście strony mogą na ten czas inaczej uregulować swoje prawa i obowiązki, a także rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron. Nawet jeśli pracodawca nie chce, aby pracownik świadczył pracę w okresie wypowiedzenia, to może zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy, jednaki tak musi mu zapłacić za ten czas wynagrodzenie.

Uprawnienia stron umowy o pracę w okresie wypowiedzenia

W tym okresie powstają zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy określone uprawnienia. Pracodawca może bowiem w okresie wypowiedzenia wysłać pracownika na przymusowy urlop. Uprawnienie to ma uchronić pracodawcę przed koniecznością wypłaty na rzecz pracownika ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Dlatego pracodawca może udzielić urlopu w zakresie, w jakim będzie on przysługiwał pracownikowi do końca zatrudnienia u danego pracodawcy. Czyli, jeżeli umowa o pracę ma rozwiązać się z końcem czerwca, a pracownikowi – który w tym roku nie korzystał jeszcze z urlopu wypoczynkowego – przysługuje 26 dni urlopu, to pracodawca w okresie wypowiedzenia może mu udzielić maksymalnie 13 dni urlopu. Chodzi o to, aby nie skracać pracownikowi urlopu, do którego nabędzie prawa u kolejnego pracodawcy.

Pracownik zaś może domagać się w tym okresie udzielenia dni wolnych na poszukiwanie pracy. Ilość takich wolnych dni zależy od tego jak długi jest okres wypowiedzenia. Jeśli wypowiedzenie jest dwutygodniowe lub miesięczne, to pracownikowi przysługują dwa dni wolnego na poszukiwanie pracy. W przypadku trzymiesięcznego wypowiedzenia, ilość takich dni wzrasta do trzech.

Ile wynosi okres wypowiedzenia?

Długość okresu wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy, jaka łączyła strony, a także od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy.

I tak:

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Obliczając staż u danego pracodawcy należy liczyć wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy (tzw. zakładowy staż pracy). Oznacza, to że jeśli pracownik miał przerwę w zatrudnieniu (np. pracował u innego pracodawcy), a po przerwie wrócił do poprzedniego zatrudnienia, to ustalając zakładowy staż pracy należy zsumować czas zatrudnienia przed przerwą i po powrocie do pracy.

Do tego stażu pracy liczy się także długość zatrudnienia w poprzednim zakładzie pracy, jeśli przeszedł on na nowego pracodawcę w trybie art. 23 (1) kodeksu pracy oraz w innych wypadkach, gdy kolejny pracodawca jest prawnym następcą poprzedniego pracodawcy (np. w sytuacji przekształcenia spółki handlowej).

Warto także wspomnieć, że staż pracy będzie liczony do dnia rozwiązania stosunku pracy.

Zatem nawet jeśli w chwili złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę pracownik nie będzie miał jeszcze trzyletniego stażu pracy u danego pracodawcy, ale nabędzie go w czasie okresu wypowiedzenia, to umowa o pracę rozwiąże się po upływie trzech miesięcy od chwili otrzymania oświadczenia pracodawcy.

Początek i koniec okresu wypowiedzenia

Zakończenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę powoduje rozwiązanie stosunku pracy, czyli zakończenie współpracy pracownika i pracodawcy. Warto zatem wiedzieć, kiedy okres wypowiedzenia się kończy.

Co więcej w czasie trwania okresu wypowiedzenia pracodawca oraz pracownik zyskują dodatkowe uprawnienia i obowiązki, wiec dobrze też wiedzieć, kiedy okres wypowiedzenia ma swój początek.

Właśnie o tym dowiesz się czytając ten artykuł.

Kiedy kończy się okres wypowiedzenia?

Należy zacząć od tego, że okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Należy przy tym pamiętać, że niezależnie od tego, kiedy okres wypowiedzenia ma się skończyć, to nie może on być krótszy niż wskazany w odpowiednich przepisach

Zatem jeśli pracownikowi przysługuje – powiedzmy – miesięczny okres wypowiedzenia, to musi on trwać co najmniej miesiąc i kończyć się z końcem miesiąca kalendarzowego.

Czyli jeśli oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę zostanie złożone na początku miesiąca np. 2 marca, to okres wypowiedzenia nie upłynie w dniu 31 marca, bo do tego czasu nie upłynie wymagany miesiąc. W takim wypadku okres wypowiedzenia skończy się dopiero z upływem dnia 30 kwietnia.

Analogicznie będzie w przypadku innych terminów wypowiedzenia (w wypadku 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, które zostało złożone 2 marca, zakończy ono swój bieg po 30 czerwca, czyli prawie po 4 miesiącach).

Dlatego najczęściej oświadczenia o wypowiedzeniu składane są na koniec miesiąca lub tygodnia. W takim wypadku okres wypowiedzenia będzie najkrótszy.

Oczywiście, jeśli pracodawcy lub pracownikowi zależy, żeby ten okres maksymalnie przedłużyć, wówczas należy złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu na początku tygodnia lub miesiąca.

Kiedy zaczyna się okres wypowiedzenia?

Z wyjaśnień wskazanych w powyższym akapicie wynika, że miesięczny okres wypowiedzenia może skończyć się prawie dwa miesiące od chwili złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Skoro jednak – zgodnie z przepisami – ma on trwać jeden miesiąc, to nie wiadomo, czy okresem wypowiedzenia możemy nazywać ostatni miesiąc jego trwania, czy też cały okres od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, aż do upływu jego okresu.

Czyli – cały czas rozważając przykład, w którym wypowiedzenie zostało złożone w dniu 2 marca – nie wiadomo, czy okres wypowiedzenia zaczyna się w dniu 2 marca i trwa do 30 kwietnia, czy też zaczyna się w dniu 1 kwietnia.

Jest to ważne, bo nie wiadomo, czy np. pracownik może żądać udzielenia dni wolnych na poszukiwanie pracy już w marcu, czy musi czekać aż do kwietnia.

Stanowisko Sądu Najwyższego w tym zakresie ulegało zmianom, jednak obecnie za ustalony można uznać pogląd w myśl, którego okresem wypowiedzenia jest czas od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę do dnia upływu okresu wypowiedzenia.

Czyli przenosząc tę zasadę na omawiany powyżej przykład, okres wypowiedzenia rozpocznie się w dniu 2 marca i upłynie 30 kwietnia i w tym okresie zarówno pracodawca jak i pracownik, będą mogli korzystać praw i przywilejów przysługujących im w okresie wypowiedzenia.

Była już mowa o tym, że można zmienić długość okresu wypowiedzenia już po złożeniu oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem. Bezpośrednio z treści przepisów prawa pracy nie wynika, że długość okresu wypowiedzenia może być zmieniana wolą stron wcześniej, np. już w treści umowy o pracę. Orzecznictwo Sądu Najwyższego przez dłuższy czas wahało się dopuścić taką możliwość.

Ostatecznie przyjęto jednak, że okresy ustawowe okresy wypowiedzenia nie są sztywne, czyli, że można je zmieniać wolą stron nawet w treści umowy o pracę lub w drodze późniejszych aneksów do tej umowy.

Ponieważ okres wypowiedzenia ma dla pracownika przede wszystkim znacznie ochronne (w tym czasie pracownik musi przecież znaleźć zatrudnienie u innego pracodawcy) uznano, że okresy wypowiedzenia wskazane w przepisach prawa pracy są okresami minimalnymi. Istnieje zatem kategoryczny zakaz skracania tych terminów.

Strony umowy o pracę mogą na mocy odpowiedniej klauzuli zawartej w umowie o pracę (bądź w aneksie) wydłużyć te okresy, nawet do 12 miesięcy. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie w każdym przypadku i nie na każdych zasadach wydłużenie okresu wypowiedzenia będzie dopuszczalne. Sąd Najwyższy dopuścił bowiem skuteczność takich postanowień umownych pod warunkiem, że są one korzystne dla pracownika.

W większości przypadków takie uregulowanie będzie korzystne dla pracownika, ponieważ będzie mu gwarantowało dłuższy czas na poszukiwanie nowej pracy. Takie postanowienie będzie jednak mogło każdorazowo podlegać ocenie przez sąd pracy, ponieważ w niektórych przypadkach – np. szczególnego rodzaju specjalistów, którzy nie mają żadnych problemów ze znalezieniem zatrudnienia – taki wydłużony okres wypowiedzenia może okazać się niekorzystny, a co za tym idzie niedopuszczalny.

W przepisach prawa pracy wskazano, jaki długi powinien być okres wypowiedzenia w przypadku rozwiązania określonego rodzaju umowy o pracę (więcej na ten temat przeczytasz tutaj). Okresy te nie są jednak sztywne, co oznacza, że mogą być zmieniane. Należy jednak pamiętać, że w tym zakresie obowiązują pewne specyficzne reguły.

Zmiana okresu wypowiedzenia

W okresie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony strony mogą, w drodze porozumienia zawartego już w czasie wypowiedzenia, skrócić ten okres.

Zatem uprawnienie do skorzystania z możliwości skrócenia okresu wypowiedzenia jest uzależnione po pierwsze od tego, żeby jedna ze stron stosunku pracy (obojętnie, czy jest to pracownik, czy pracodawca) złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Po drugie strony stosunku pracy muszą po złożeniu tego oświadczenia (zatem już w okresie wypowiedzenia) dobrowolnie zawrzeć porozumienie skracające ten okres. Zawarcie takiego porozumienia może być korzystne zarówno dla pracownika (który np. otrzymał już korzystniejszą ofertę pracy u innego pracodawcy) a także dla pracodawcy (oczywiste jest, że rzadko kiedy w okresie wypowiedzenia pracownik jest tak samo wydajny, jak przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę).

Pracownik nie może samodzielnie – bez zgody pracodawcy – skrócić sobie okresu wypowiedzenia. Jeśli pracownik uzna, że nie musi już pracować w okresie wypowiedzenia i nie pojawi się w zakładzie pracy, to pracodawca będzie miał pełne prawo do rozwiązania z nim umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym (bez wypowiedzenia z winy pracownika).

W kilku szczególnych przypadkach to pracodawca może samodzielnie skrócić okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony na mocy swojej jednostronnej decyzji. Takie uprawnienie przysługuje pracodawcy w przypadku, gdy powodem przyczyną wypowiedzenia jest ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy, a także przyczyny niedotyczące pracownika (np. z przyczyn organizacyjnych, likwidacji stanowiska pracy itp.).

Jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia jest możliwe tylko w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, w przypadku której okres wypowiedzenia trwa 3 miesiące. Pracodawca może skrócić ten okres do jednego miesiąca. Pracownik, wobec którego w taki sposób skrócono okres wypowiedzenia ma prawo do uzyskania od pracodawcy odszkodowania w wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymałby do końca okresu „normalnego” wypowiedzenia. Rozwiązanie takie jest zatem również bardzo korzystne dla pracownika, ponieważ umowa o pracę rozwiązuje się szybciej, natomiast pracownik otrzymuje wynagrodzenie w takiej samej wysokości, jak gdyby przez cały okres wypowiedzenia świadczył pracę.

 

adwokat prawo pracy wrocław

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty?
Zadzwoń do mnie: 695 560 425

Zapraszam na mój Kanał na YouTube!