adwokat prawo pracy wrocław

Nazywam się Iwo Klisz. Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie pracy.
Razem z moim zespołem pomogłem już dziesiątkom pracodawców w rozwiązywaniu kwestii pracowniczych zarówno na poziomie organizacyjnym jak i w postępowaniach sądowych.

Wspieraliśmy także setki pracowników walcząc o ich prawa przed sądem pracy. ​

Adwokat i prawnik we Wrocławiu - Wypowiedzenie umowy o pracę - Klisz i wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel.697 945 000

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4
tel. 697 945 000

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 697 945 000

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

strona www:

Więcej o nas: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Zapraszam na mój kanał You Tube

adwokat prawo pracy
prawo pracy wrocław
adwokat wrocław

Pomoc dla Pracodawców

adwokat prawo pracy

Pobierz darmowy poradnik dla Pracodawców

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Blog adwokata Iwo Klisz, specjalisty z zakresu prawa pracy,wspólnika zarządzającego w Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest z reguły pokojowym sposobem zakończenia współpracy. Daje ono również szereg możliwości, które są wykluczone w przypadku jednostronnego rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia.

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę może zostać zawarte z inicjatywy każdej ze stron stosunku pracy (pracownika lub pracodawcy).

Dla skuteczności porozumienia bez znaczenia pozostaje to, która ze stron rozpoczęła rozmowy w tym zakresie. Jeśli to pracodawca występuje z propozycją zawarcia takiego porozumienia, ma to znaczenie z kontekście zwolnień grupowych i ewentualnego roszczenia pracownika o wypłatę odprawy.

Nie ma przewidzianej formy, w jakiej może zostać zawarte takie porozumienie (umowa o pracę może zostać rozwiązana nawet przez czynności dorozumiane). Jednak dla wyeliminowania sporów, które mogą na tym tle powstać w przyszłości, warto zawrzeć porozumienia w formie pisemnej.

Porozumienie może zostać zawarte przez pełnomocników, działających po stronie pracodawcy jak i pracownik.

Ograniczenia dotyczące możliwości zawarcia porozumienia rozwiązującego umowę o pracę

Rozwiązanie umowy w drodze porozumienia stron jest dopuszczalne w każdym przypadku.

Można w ten sposób rozwiązać każdą umowę o pracę (próbny, czas określony, nieokreślony).

Co więcej, za porozumieniem stron można rozstać się z pracownikiem podlegającym szczególnej ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę (pracownica w ciąży, pracownik objęty ochroną przedemerytalną), a także w sytuacji, kiedy wypowiedzenie umowy byłoby niedopuszczalne (np. kiedy pracownik jest na L4).

Jakie elementy powinno zawierać porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę?

Jedynym niezbędnym elementem porozumienia jest wyrażenie woli rozwiązania umowy o pracę.

Wszelkie inne postanowienia nie są obowiązkowe, ale czasem warto je zamieścić w treści porozumienia.

W kontekście uprawnień pracownika wynikających z ustawy o zwolnieniach grupowych (możliwość domagania się odprawy pieniężnej) rozsądnie ze strony pracownika jest wskazać, z czyjej inicjatywy nastąpiło zawarcie porozumienia.

Wskazanie przyczyn rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie jest wymagane. Mimo wszystko, jeśli następuje ono z przyczyn pozostających po stronie pracodawcy, pracownik powinien zadbać, żeby ta przyczyna została wskazana w treści porozumienia. Po raz kolejny jest to element istotny z punktu widzenia wypłaty ewentualnej odprawy pieniężnej.

W treści porozumienia można ustalić datę rozwiązania umowy o pracę, nawet znacznie późniejszą niż data zawarcia porozumienia (nawet rok). Brak daty będzie z reguły powodował rozwiązanie umowy o pracę w chwili podpisania porozumienia.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jako ugoda pomiędzy pracownikiem a pracodawcą

Często rozwiązanie umowy o pracę następuje jak wynik ugody zawartej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, gdy wcześniej jedna ze stron złożyła oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia.

Wówczas z treści porozumienia stron powinno wynikać, że strona, która złożyła takie oświadczenie, cofa je za zgodą drugiej strony, a umowa rozwiązuje się za porozumieniem stron.

Wady i zalety rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron:

  •  możliwość bezpiecznego rozwiązania każdej umowy o pracę i z każdym pracownikiem (także chronionym)
  •  możliwość precyzyjnego wskazania terminu rozwiązania umowy,
  •  brak związania umową przez okres wypowiedzenia,
  •  umożliwia bezkonfliktowe rozwiązanie umowy o pracę z dnia na dzień,
  • bardzo ograniczone możliwości kwestionowania zawartego porozumienia
  • brak możliwości domagania się przez pracownika odszkodowania, skuteczne podważenie porozumienia przed sądem wiąże się z koniecznością powrotu do pracy

Jak podważyć porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

W odróżnieniu rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia, od zawartego porozumienia nie można odwołać się do sądu pracy.

Nie oznacza to, że nie można podważać przed sądem zawartego porozumienia, ale jest to dużo trudniejsze.

Pracownik może udowodnić, że zawarte porozumienie jest np. nieważne, albowiem podpisując je działał w stanie wyłączającym swobodne lub świadome wyrażenie woli (np. był chwilowo niepoczytalny).

W tym kontekście warto wskazać, że zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego, nie można w tym celu powoływać się na brak poczytalności spowodowany faktem zdenerwowania towarzyszącego rozwiązaniu umowy o pracę.

Brak świadomości lub swobody może być spowodowany chorobą psychiczną lub np. być związany z zażywaniem silnych leków przez pracownika.

Istnieje również możliwości uchylenia się przez pracownika od zawartego porozumienia.

Możliwość taka powstaje wówczas, gdy pracownik podpisując porozumienie działał pod wypływem błędu lub groźby.

Typowym przykładem błędu jest sytuacja, w której pracownica nieświadoma swojej ciąży podpisuje porozumienie w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę.

Z kolei z działaniem pod wpływem groźby będziemy mieli do czynienia, gdy pracodawca zmusza pracownika do podpisania porozumienia grożąc mu dyscyplinarnym rozwiązaniem umowy o pracę. Wielokrotnie spotkałem się z ofiarami takiego postępowania pracodawcy. W tego typu sprawach z reguły istnieją bardzo poważne trudności dowodowe, które zwykle zniechęcają pracowników do procesu.

Należy pamiętać, że pracownik musi złożyć oświadczenie o uchyleniu się od porozumienia rozwiązującego umowę o pracę w odpowiednim czasie. Uprawnienie do uchylenia się wygasa w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby – z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał.

Skutki podważenia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę

Jeśli pracodawca zgodzi się z pracownikiem i uzna, że zawarte porozumienie było nieważne lub też, że pracownik skutecznie się od niego uchylił, pracownik może powrócić do pracy. Często bezsporne są sytuacje, w których do zawartego porozumienia uchyla się pracownica w ciąży.

W przeciwnym wypadku, pracownik winien wytoczyć odpowiednie powództwo do sądu pracy. Wygrana w trudnym procesie sądowym dotyczącym podważenia porozumienia będzie skutkować ustaleniem, że stosunek pracy trwa nadal pomimo zawartego porozumienia.

Jeśli wraz z rozpoczęciem sporu pracownik zgłosi pracodawcy gotowość do pracy (przecież wg niego porozumienie jest nieskuteczne, wobec czego umowa o pracę nadal obowiązuje) po wygranym procesie będzie mógł żądać wypłaty wynagrodzenia za czas trwania procesu jak za przestój, którego przyczyny pozostają po stronie pracodawcy.

adwokat prawo pracy wrocław

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty?
Zadzwoń do mnie: 695 560 425

Zapraszam na mój Kanał na YouTube!