Wszystko co powinieneś wiedzieć o zwolnieniu z pracy w jednym miejscu - blog adwokata z Wrocławia

Wypowiedzenie umowy o pracę

Blog adwokata z Wrocławia, specjalisty z zakresu prawa pracy
przywrócenie do pracy sąd

Przywrócenie do pracy

Jednym z roszczeń jakie pracownik może dochodzić przed Sądem Pracy jest żądanie przywrócenia do pracy.

Prawo do wystąpienia z tym roszczeniem powstaje na skutek złożenia pracownikowi oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, jak i w przypadku, gdy umowa o pracę uległa rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę.

Przeczytaj także o tym, kiedy Sąd Pracy nie przywróci pracownika do pracy.

Pomimo wygranego procesu przed sądem pracy pracownik musi dokonać pewnych czynności, żeby stosunek pracy został przywrócony.

Ponowne nawiązaniu stosunku pracy pomiędzy pracodawcą, a przywróconym do pracy pracownikiem zależy od kilku czynników. Pierwszym jest uprawomocnienie się wyroku przywracającego do pracy. Zasady uprawomocnienia się wyroku sądu są różne w zależności od tego, czy chodzi o wyrok sądu pierwszej, czy drugiej instancji.

Wyrok pierwszej instancji staje się prawomocny po upływie terminu do złożenia środka zaskarżenia (czyli apelacji). Sporządzenie apelacji od wyroku sądu pracy jest możliwe w terminie 14 dni od chwili doręczenia pracodawcy wyroku sądu z pisemnym uzasadnieniem. Doręczenie wyroku następuje na wniosek pracodawcy złożony w terminie 7 dni od jego ogłoszenia. Oczywiście sąd musi najpierw sporządzić pisemne uzasadnienie wyroku, na co ma 30 dni, ale w praktyce zdarza się, że sądy potrzebują na to więcej czasu.

Jeśli pracodawca nie złożył wniosku o uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji w terminie 7 dni od jego ogłoszenia, może złożyć apelację w terminie 21 dni od jego ogłoszenia.

Może zdarzyć się tak, że pracodawca złoży wniosek o uzasadnienie wyroku, ale nie zdecyduje się na jego zaskarżenie. Dlatego pracownik powinien – telefonicznie lub podczas osobistej wizyty w Sądzie Pracy – dowiadywać się, czy powyższe terminy zostały przez pracodawcę dochowane.

Wyrok sądu drugiej instancji jest prawomocny od chwili jego ogłoszenia lub wydania.

Określenie momentu prawomocności wyroku jest bardzo ważne, ponieważ od tej chwili pracownik ma 7 dni, aby stawić się do pracy. Jeśli pracownik nie stawi się w tym dniu do pracy, to pomimo pozytywnego dla niego wyroku, stosunek pracy nie zostanie wznowiony.

Pracownik powinien zadbać o uzyskanie dowodu, że w przepisanym powyżej terminie faktycznie stawił się do pracy. Może być bowiem tak, że pracodawca nie będzie chciał przyjąć pracownika do pracy. W takim przypadku wystarczy, aby pracownik doręczył pracodawcy swoje oświadczenie o gotowości do pracy i uzyskał dowód jego doręczenia pracodawcy.

Warto także pamiętać, że na czas procesu pracownik zatrudnił się u innego pracodawcy, ale na skutek przywracającego go do pracy orzeczenia Sądu Pracy zamierza wrócić do poprzedniego pracodawcy, może – w terminie 7 dni od uprawomocnienia się tego orzeczenia – rozwiązać bez wypowiedzenia wiążącą go z „tymczasowym pracodawcom” umowę o pracę za 3 dniowym uprzedzeniem.

Po pierwsze należy wskazać, że w wyniku wydania wyroku o przywrócenie do pracy, pracodawca jest zobowiązany przywrócić pracownika na to samo stanowisko pracy, jakie pracownik zajmował przed zwolnieniem. Obowiązek pracodawcy nie będzie zatem spełniony, jeśli przyjmie pracownika na stanowisko równorzędne. Należy bowiem zwrócić uwagę, że ma on zapewnić pracownikowi tą samą, a nie taką samą pracę.

Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że nawet jeśli pracodawca zlikwidował stanowisko pracy, na którym pracownik był zatrudniony przed rozwiązaniem stosunku pracy, to po zapadnięciu wyroku w przedmiocie przywrócenia do pracy, pracodawca ma obowiązek takie stanowisko utworzyć i przyjąć na nie pracownika.

Pracodawca może odmówić przyjęcia pracownika do pracy tylko w przypadku, gdy ten nie stawi się w gotowości do pracy w terminie 7 dni od chwili uprawomocnienia się orzeczenia sądu pracy.

Należy także wskazać, że w przypadku przywrócenia pracownika do pracy służy mu wobec pracodawcy roszczenie o wypłatę wynagrodzenia za czas kiedy był tej pracy pozbawiony.

Ważne jest to, że jeżeli pracownik nie zgłosi takiego żądania w sprawie o przywrócenie do pracy (np. zapomni o tym, albo w chwili wnoszenia powództwa nie będzie miał świadomości, że takie roszczenie mu przysługuje) nic nie stoi na przeszkodzie, aby wytoczyć o takie wynagrodzenie osobny proces. Wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za okres nie dłuższy niż 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie dłuższy niż miesiąc.

W wypadku niektórych pracowników wynagrodzenie przysługuje za cały czas, w którym pracownik był pozbawiony pracy (np. gdy dotyczy to pracownika w wieku przedemerytalnym, w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego lub będącego ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, społecznym inspektorem pracy lub chronionym członkiem organizacji związkowej.)

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Prawa Pracy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał do dla mnie bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania. Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.

kancelaria-prawa-pracy


Czy to, o czym napisałem pasuje do Twojej sytuacji?

Pamiętaj, że informacje umieszczone powyżej przedstawiają tylko ogólne zasady funkcjonowania prawa pracy i nie mogą zastąpić porady prawnej dotyczącej oceny Twojej sytuacji prawnej.

Bezpłatną pomoc prawną w Twojej sprawie możesz uzyskać w inspektoracie Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa pracy i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktuję się z Tobą i wyjaśnię co mogę dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z moją Kancelarią.

Zostaw komentarz

Top

Zapisz się na nasz newsletter

FreshMail.pl