Dyscyplinarka na wypowiedzeniu

Pisałem już kilka razy o tym, że wręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę (przez jedną lub drugą stronę) nie oznacza automatycznie, że pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. (więcej…)

Odwołanie do sądu pracy

Jako adwokat, dla którego jedną z głównych specjalizacji jest prawo pracy, często mam okazje pisać odwołania do sądu pracy. Czy autorem takiego odwołania koniecznie musi być zawodowy prawnik? Żaden przepis prawa nie nakłada takiego obowiązku. Pracownik może bronić się sam i własnoręcznie przygotować odwołanie do sądu pracy. (więcej…)

Czy w okresie wypowiedzenia trzeba pracować?

Bardzo często czytelnicy bloga zwracają się do mnie z pytaniem, czy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę trzeba pracować. W takich wypadkach moja odpowiedź jest z reguły rozczarowująca. W okresie wypowiedzenia pracownik jest nadal zobowiązany świadczyć pracę, czyli do końca tego okresu musi pracować. (więcej…)

Odszkodowanie za bezprawne zwolnienie z pracy

W kilku miejscach na blogu pisałem o tym, że pracownik, który został zwolniony z pracy z naruszeniem przepisów prawa może domagać się m. in. wypłaty odszkodowania. W praktyce jest to najczęściej dochodzone roszczenie przed Sądem Pracy. Wysokość odszkodowania zależy od kilku czynników. (więcej…)

Jak zgłaszać dowody w toku postępowania przed sądem pracy i co może być przedmiotem dowodu

W Sądzie Pracy niewielka część spraw rozgrywa się wokoło wątpliwości natury prawnej (np. dotyczących sposobu interpretacji danego przepisu prawa). Znacznie większa część spraw uzależniona od wyników postępowania dowodowego oraz tzw. ustaleń faktycznych dokonanych przez Sąd na podstawie przeprowadzonych dowodów. W postępowaniu cywilnym sąd sam nie będzie szukał dowodów, na podstawie których może dokonać ustaleń faktycznych. Przedstawienie tych dowodów jest rolą stron procesu. (więcej…)

Kiedy pracownikowi należy się odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę?

Często zgłaszający się do mnie Klienci nie zdają sobie sprawy z tego, że jeśli wręczone im przez pracodawcę wypowiedzenie umowy o pracę będzie bezprawne lub nieuzasadnione, to mogą domagać się od pracodawcy co najmniej zapłaty odpowiedniego odszkodowania (więcej na ten temat znajdziesz tutaj). Znacznie bardziej popularne są pytania dotyczące możliwości dochodzenia odprawy pieniężnej, dlatego postanowiłem udzielić odpowiedzi na te wątpliwości na moim blogu. (więcej…)

Zwolnienia grupowe

W dniu dzisiejszym Gazeta Wrocławska poinformowała o planowaniu masowych zwolnień pracowników we wrocławskiej fabryce Volvo. Cały artykuł na ten temat znajduje się tutaj.

Duża ilość pracowników, którzy mogą stracić pracy oznacza prawdopodobnie, że pracodawca będzie zmuszony do przeprowadzenia zwolnień grupowych w ramach ustawy z 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. (więcej…)

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

W pewnych przypadkach umowa o pracę zawarta na czas określony może również ulec rozwiązaniu na skutek wypowiedzenia. W tym zakresie obowiązują jednak nieco inne reguły, niż w przypadku wypowiadania umów o prace zawartych na czas nieokreślony. (więcej…)

Kiedy wypowiedzenie warunków pracy i płacy jest nieuzasadnione?

Wypowiedzenie zmieniające powinno wskazywać rzeczywistą, konkretną i zrozumiałą dla pracownika przyczynę decyzji pracodawcy. Sposób wskazania tej przyczyny powinien umożliwić pracownikowi zrozumienie motywów działania pracodawcy. Dzięki temu pracownik będzie mógł stwierdzić, czy działanie pracodawcy było uzasadnione, czy też powinien wystąpić do Sądu Pracy z odwołaniem od wypowiedzenia zmieniającego. (więcej…)

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy (zwane również wypowiedzeniem zmieniającym) z reguły prowadzi do zmiany istotnych warunków wykonywania przez pracownika pracy. W pewnych okolicznościach wypowiedzenie zmieniające może przekształcić się w wypowiedzenie definitywne i doprowadzić do rozwiązania umowy o pracę. Warto jednak pamiętać, że pracownikowi też przysługują środki obrony przed takim wypowiedzeniem. (więcej…)

Kiedy Sąd Pracy nie przywróci pracownika do pracy?

W przypadku bezprawnego lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracownik może domagać się zapłaty odszkodowania lub umożliwienia kontynuowania zatrudnienia (żądanie uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy). (więcej…)

Przedemerytalna ochrona przed utratą pracy

Pracownikom w wieku przedemerytalnym przysługuje na podstawie art. 39 kodeksu pracy ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy. Ochrona ta, podobnie jak w innych tego typu przypadkach, polega na tym, że po osiągnięciu pewnego wieku, nie wolno pracownikowi wypowiedzieć umowy o pracę. Zatem każde wypowiedzenie, nawet uzasadnione, będzie bezprawne i będzie skutkować możliwością dochodzenia przez pracownika określonych roszczeń przed Sądem Pracy. (więcej…)

Utrata pracy przez wpisy na Facebook’u

Trafiłem na ciekawą informację dotyczącą jednego z pracodawców we Wrocławiu. Kilku pracowników straciło pracę, ponieważ pracodawca odkrył, że umieszczają oni na portalu Facebook niepochlebne wpisy na jego temat. (więcej…)

Kto ma przedstawiać dowody przed Sądem Pracy?

Często pracownicy nie chcą występować do Sądu Pracy z odwołaniem od wypowiedzenia umowy o pracę z obawy przed tym, że nie posiadają odpowiednich dowodów, którymi mogliby wykazać, że rozwiązanie z nimi umowy o pracę było nieuzasadnione. (więcej…)

Chwila złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę zostaje złożone w chwili doręczenia oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy drugiej stronie. Jeśli jest ono złożone w formie pisemnej liczy się chwili otrzymania pisma przez jego adresata. Może ono zostać doręczone osobiście drugiej stronie stosunku pracy, a także zostać wysłane pocztą czy przesyłką kurierską. (więcej…)

Zmiana długości okresu wypowiedzenia – część II

Była już mowa o tym, że można zmienić długość okresu wypowiedzenia już po złożeniu oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem (więcej przeczytasz tutaj). Bezpośrednio z treści przepisów prawa pracy nie wynika, że długość okresu wypowiedzenia może być zmieniana wolą stron wcześniej, np. już w treści umowy o pracę. Orzecznictwo Sądu Najwyższego przez dłuższy czas wahało się dopuścić taką możliwość. (więcej…)

Zmiana długości okresu wypowiedzenia – część I

W przepisach prawa pracy wskazano, jaki długi powinien być okres wypowiedzenia w przypadku rozwiązania określonego rodzaju umowy o pracę (więcej na ten temat przeczytasz tutaj). Okresy te nie są jednak sztywne, co oznacza, że mogą być zmieniane. Należy jednak pamiętać, że w tym zakresie obowiązują pewne specyficzne reguły. (więcej…)

Czy za częste zwolnienia chorobowe można stracić pracę?

Korzystanie ze zwolnień chorobowych jest prawem i obowiązkiem pracownika. Nikogo nie można przecież zmuszać do pracy podczas choroby, poza tym praca podczas choroby jest dużo mniej wydajna i może prowadzić do dalszych powikłań, które na dłuższy czas mogą wyłączyć pracownika. Czy zatem można stracić pracę z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim? (więcej…)

Początek i koniec okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Upływ okresu wypowiedzenia umowy o pracę powoduje rozwiązanie stosunku pracy. W czasie trwania okresu wypowiedzenia pracodawca oraz pracownik zyskują dodatkowe uprawnienia i obowiązki. Z tych przyczyn warto w sposób precyzyjny ustalić, kiedy rozpoczyna się okres wypowiedzenia, a kiedy ma on swój koniec. (więcej…)

Czym charakteryzuje się okres wypowiedzenia?

Wielokrotnie już pisałem, że złożenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę (czyli z reguły przekazanie dokumentu, z którego wynika chęć rozwiązania stosunku pracy) nie prowadzi automatycznie do rozwiązania umowy o pracę. Umowa rozwiązuje się ale dopiero po upływie okresu wypowiedzenia. Dotyczy to zarówno sytuacji, w której wypowiedzenie złożył pracodawca a także, kiedy zrobił to pracownik. (więcej…)

Jakie są koszty odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę?

W większości przypadków wszczęcie procedury sądowej łączy się z koniecznością uiszczenia określonych opłat (tzw. opłat sądowych). Jeśli powód wygra sprawę, przeciwnik zostanie zobowiązany przez sąd do zwrotu tych kosztów, jednak w większości przypadków nie da się uniknąć konieczności poniesienia ich z góry. Tymczasem w przypadku postępowania przed sądem pracy pracownik z reguły nie musi uiszczać żadnych kosztów w związku z założeniem sprawy. Od tej zasady są jednak wyjątki. (więcej…)

Przywrócenie do pracy – część II

Wydanie wyroku w przedmiocie przywrócenia pracownika do pracy wiąże się z koniecznością dokonania przez niego odpowiednich czynności, celem odnowienia stosunku pracy. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj. Należy jednak wskazać, że z realizacją tego roszczenia wiążą się także inne kwestie związane z wykonaniem obowiązku pracodawcy oraz dodatkowymi roszczeniami, które przysługują pracownikowi w wyniku zapadnięcia takie orzeczenia. (więcej…)

Jakie są terminy dochodzenia przez pracownika roszczeń z zakresu prawa pracy?

Pracownik może za pośrednictwem drogi sądowej kwestionować oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, warunków pracy i płacy lub też rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Należy bowiem przypomnieć, że takie oświadczenia pracodawcy, nawet jeśli były bezprawne (nieuzasadnione, albo dokonane z naruszeniem odpowiednich przepisów ochronnych) są skuteczne. (więcej…)

Przywrócenie do pracy – część I

Jednym z roszczeń jakie pracownik może dochodzić przed Sądem Pracy jest żądanie przywrócenia do pracy. Prawo do wystąpienia z tym roszczeniem powstaje na skutek złożenia pracownikowi oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, jak i w przypadku, gdy umowa o pracę uległa rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę. (więcej…)

Do jakiego sądu złożyć odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę?

Jeśli pracownik nie zgadza się z otrzymanym oświadczeniem pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę i uważa, że narusza ono przepisy prawa, może – w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia pracodawcy – wnieść odwołanie do Sądu Pracy, którym jest w każdym przypadku Sąd Rejonowy. W przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje prawo z wystąpieniem do Sądu Pracy w terminie 14 dniowym. (więcej…)

Treść oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę – czyli co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę

Oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno przede wszystkich wyrażać chęć (wolę) rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem. Przepisy kodeksu pracy nakładają jednak na stronę, która chce złożyć takie oświadczenie więcej wymogów co do jego treści. Naturalnie przepisy prawa pracy są znacznie bardziej restrykcyjne w tym zakresie dla pracodawcy, niż dla pracownika. (więcej…)

Forma wypowiedzenia umowy o pracę

Zgodnie z przepisami prawa pracy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno zostać złożone w formie pisemnej (czyli, na dokumencie opatrzonym własnoręcznym podpisem pracodawcy lub pracownika). (więcej…)

Wypowiedzenie umowy o pracę – podstawowe informacje

Wypowiedzenie umowy o pracę jest naturalnym, normalnym sposobem rozwiązania stosunku pracy. Czynność określana jako wypowiedzenie umowy o pracę jest w rzeczywistości oświadczeniem woli jednej ze stron stosunku pracy (pracodawcy lub pracownika) składanym drugiej stronie tego stosunku. Treścią tego oświadczenia jest chęć (wola) rozwiązania stosunku pracy. Nie oznacza to jednak, że umowa o pracę rozwiązuje się natychmiast po złożeniu tego oświadczenia. (więcej…)

Roszczenia pracownika w wypadku zwolnienia

Pracownik ma możliwość podjęcia obrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę składając odpowiednie odwołanie do Sądu Pracy. Pracownik może w treści odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę dochodzić różnego rodzaju roszczeń. Wybór roszczenia przysługuje pracownikowi, jednak sąd nie w każdym wypadku, będzie związany wyborem dokonanym przez pracownika. Pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę zawartą na czas nieokreślony, przysługują trzy rodzaje roszczeń. (więcej…)

Top